Curs sobre formulació de compostos inorgànics :

òxids, hidròxids, sals binàries, hidràcids, oxoàcids, oxosals, sals àcides.