En aquest tema es treballaran continguts conceptuals i procedimentals de la utilitat i aplicacions dels diferents comptes del Pla General Comptable