El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.
Les competències digitals són d’àmbit transversal. Poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que
afecten a qualsevol de les àrees curriculars i són susceptibles d’evolució constant pels canvis de què són ob- jecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten.
Es tracta de competències metodològiques que fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i ade- quats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la resolució de problemes que es plante- gin en situacions i entorns diferents.