En la segona unitat del cinquè curs d’Educació primària de Matemàtiques es treballa la suma, la resta i la multiplicació de nombres naturals, les propietats de la suma i de la multiplicació i el càlcul d’operacions combinades. També es tracta la resolució de problemes combinats, l’estimació de sumes, restes i productes, i la interpretació i representació de les dades en gràfics de barres de dues i de tres característiques.