En la segona unitat del cinquè curs d’Educació primària de Matemàtiques es treballa la suma, la resta i la multiplicació de nombres naturals, les propietats de la suma i de la multiplicació i el càlcul d’operacions combinades. També es tracta la resolució de problemes combinats, l’estimació de sumes, restes i productes, i la interpretació i representació de les dades en gràfics de barres de dues i de tres característiques.
Història 2n Batxillerat
Socials Activitats d'estiu 3r ESO

3 ESO. Ciències socials. Polis 3: Geografia.

Es tracta d'una introducció als conceptes claus de la filosofia.

Aquí trobareu el dossier de treball de l'història de l'art de 2n de batxillerat.

En aquest tema es treballaran continguts conceptuals i procedimentals de la utilitat i aplicacions dels diferents comptes del Pla General Comptable

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

INTRODUIR ALS/LES ALUMNES EN EL MÓN DE LA FILOSOFIA